test

Poziom sprawności **

Europejka/ Europejczyk **
1. Dowiedziała/ał się, czym była Deklaracja Schumana i jakie miała znaczenie w pokojowym jednoczeniu kontynentu.
2. Umie wymienić kraje należące do Unii Europejskiej.
3. Przygotowała/ał dla drużyny kwiz o Europie, jego pytania dotyczyły krajów, stolic, głównych rzek i najbardziej znanych zabytków.
4. Poznała/ał hymn Unii Europejskiej. Na zbiórce nauczyła/ył innych go śpiewać.
5. Poznała/ał główne instytucje zjednoczonej Europy.

Znawczyni praw człowieka/znawca praw człowieka **
1. Wie, czym są prawa i wolności człowieka. Rozumie pojęcie godności.
2. Wie, jakie główne dokumenty międzynarodowe ustanawiają podstawowe prawa i wolności człowieka. Przygotowała/ał do harcówki plakat z katalogiem podstawowych praw i wolności człowieka.
3. Wie, jakie organizacje pozarządowe w Polsce podejmują tematykę praw człowieka. Nawiązał z nimi współpracę.
4. Wie, w których krajach prawa człowieka nadal są łamane. Przygotowała/ał wraz z drużyną akcję propagującą prawa człowieka. W tym celu nawiązała/ał współpracę z najbliższą organizacją zajmującą się tą problematyką.

Lilia i koniczyna **

1. Zna symbolikę skautowej lilijki i koniczynki, wie jak wyglądają oraz jaka jest ich historia.
2. Wie, kiedy powstał skauting i kto go założył.
3. Wie, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS (nauczyła/ył się pełnej nazwy obu organizacji w języku angielskim).
4. Zdobyła/ył informacje o organizacji skautowej w wybranym kraju. Wybrane informacje (gry, symbole) przedstawiła/ił na zbiórce drużyny
5. Wzięła/wziął udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wysłała/ał kartkę z życzeniami do wybranej organizacji skautowej, konkretnej drużyny lub skauta.

Fotograf **

1. Przedstawiła/ił album zdjęć przez siebie wykonanych.
2. Fotografując stosowała/ał odpowiednie filmy i prawidłowe ustawienie aparatu oraz oświetlenia.
3. Wykonała/ał portret osoby lub zjawiska przyrody.
4. Zorganizowała/ał wystawę fotograficzną w drużynie (szkole, szczepie), wystawiając na niej również swoje prace.
5. Wywołała/ał film i wykonała/ał poprawnie odbitki zdjęć.

Internautka/internauta **

1. Potrafi wymienić najciekawsze jej/jego zdaniem strony w Internecie i uzasadnić dlaczego; odszukała/ał strony zaprzyjaźnionych środowisk harcerskich.
2. Znalazła/znalazł w Internecie potrzebne mu informacje, wykorzystała/ał je na zbiórce.
3. Skonfigurowała/ał konto w programie pocztowym, przesłała/ał i odebrała/ał informacje za pomocą poczty elektronicznej, subskrybuje minimum jedną grupę dyskusyjną.
4. Zapoznała/ał się z najczęściej stosowanymi terminami internetowymi.
5. Umie znaleźć w sieci potrzebne oprogramowanie, zna rodzaje licencji i stosuje się do nich.

Telefonistka/telefonista **

1. Poznała/ał działanie telefonu polowego, rozkręcając go, skręcając i podłączając go do linii.
2. Przeprowadziła/ił prawidłowo przewody w różnym terenie na odległość przynajmniej 500 m, linię jedno- i dwuprzewodową, podłączając do centralki 5- lub 10-numerowej kilka telefonów.
3. Nauczyła/ył kilku młodych harcerzy prawidłowego posługiwania się telefonem i centralką ręczną.
4. Wymieniła/ił wszystkie środki łączności przewodowej, stosowane w życiu codziennym, podając ich zastosowanie, zalety, wady.
5. Objaśniła/ił zasady działania słuchawki i mikrofonu węglowego.

Radiooperatora/radiooperator **
1. Przeprowadziła/ił na stacji klubowej co najmniej 20 łączności.
2. Poznała/ał procedurę pracy amatorskiej, międzynarodowy system głoskowania, sposoby budowy znaków rozpoznawczych oraz pamięta prefiksy krajów sąsiadujących z Polską, UE oraz USA. Zna organizację krótkofalarstwa w Polsce.
3. Pracowała/ał w sieci służbowej łączności radiotelefonicznej i przekazała/ał co najmniej 20 radiogramów, zna procedurę pracy służbowej oraz sposób prowadzenia dokumentacji stacyjnej (radiogramy, log).
4. Poznała/ał zasady rozchodzenia się fal KF i UKF, wybrała/ał właściwe miejsce w terenie dla usytuowania anteny oraz dobrała/ał odpowiedni typ anteny w zależności od wymaganego zasięgu.
5. Przygotowała/ał do pracy przenośną radiostację i przeprowadziła/ił szkolenie zastępu w tym zakresie.